EstiCRM

< Wstecz

Kredyt MDM

Kredyt MdM Mieszkanie dla Mlodych

Program Mieszkanie Dla Młodych MdM

Program Mieszkanie Dla Młodych MdM skierowany jest do osób do 35 lat na dofinansowanie wkładu własnego przy kupnie własnego mieszkanie na rynku pierwotnym i wtórnym.

Dla rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci nie ma limitu wiekowego.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie liczone jest według wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji i wynosi dla:

 

  • singli i rodzin bezdzietnych -10 %

 

  • osób i rodzin wychowujących: jedno dziecko -15 %

 

  • rodzin wychowujących dwoje dzieci - 20 %

 

  • rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 30 %.

 

Oznacza to, że w przypadku zakupu nieruchomości w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może wynieść więcej niż przewidziana wielkość od 10% do 30% wartości mieszkania.

Wskaźniki ceny czyli wskaźniki odzwierciedlające przeciętne koszty budowy mieszkań w danym rejonie są publikowane raz na kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiot kredytu MdM

Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m² z czego sama nieruchomość nie może być większa niż dla:

 

  • mieszkania - 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego

 

  • domu jednorodzinnego - 100 m²

 

Dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci dopłatą objęte jest maksymalnie 65 m², a limity maksymalnej powierzchni to dla mieszkania - 85 m² i dla domu 110 m².

Dodatkowe wsparcie w MdM

Dodatkowe wsparcie przewidziano dla osób i rodzin, które skorzystały z programu MdM, a w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. Polega ono na spłacie części kredytu która wyniesie 5% od kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Wsparcie to może być udzielone tylko raz.

Wyliczanie dopłaty MdM

Dopłatę możesz obliczyć, mnożąc powierzchnię w m² kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m² lub 65 m²) przez wskaźnik, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

 

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,

 

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,

 

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

Budowa w systemie gospodarczym

Systemem pomocy państwa objęta jest także budowa mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. lub zgłoszenia budowy. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych (z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach) prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowali młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny). Zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) lub dokonania zgłoszenia budowy do 30 września 2018 r. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków. Wniosek o zwrot wydatków, wraz z kopiami: faktur oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu lub mieszkania.

Limit ceny MDM Warszawa i mazowieckie

IV kwartał 2016 oraz I kwartał 2017LIMIT CENY
Województwo Gmina Rynek pierwotny Rynek wtórny DOPŁATA
mazowieckie m. Warszawa 6 433,43 5 263,71 5 848,57
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 568,49 3 737,86 4 153,18
pozostałe 3 807,08 3 114,88 3 460,98

 

MdM do 2018 roku

Informacja z strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

"Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2017 r. został wykorzystany w 50 proc. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2017 r. wynosi już 373 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy określającymi zasady programu, BGK wstrzymuje w tym roku przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków planowanym na 2017 r. Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

Nabywcy w dalszym ciągu mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania wkładu własnego nastąpi w 2018 r. Limit środków przewidziany na 2018 r. to 762 mln zł. Nabywcy do 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie do dnia, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków przekazanych przez banki kredytujące do BGK osiągnie równowartość 50 proc. kwoty limitu środków, tj. 381 mln zł."

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 05.07.2016r.

Linki MdM

Więcej informacji o programie MdM można znaleźć pod poniższymi linkami:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Mieszkanie dla Młodych

Rodzina gov

 


Galeria zdjęć